بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام)

بررسی ایکنوفسیلها و ایکنورخسارههای سازند پابده در منطقه رنو (شمال غرب ایلام)

نویسنده‌گان:

[ رضا بهبهانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
[
سعید خدابخش ] - عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
حسن محسنی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
زهره آتش مرد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

خلاصه مقاله:

سازند پابده در منطقه ایوان غرب از تناوب آهکهای نازک لایه تا ضخیم لایه (مادستون, وکستون وپکستون) و شیلهای خاکستری روشن تا تیره که غنی از فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند, تشکیل شده است. بر اساس مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات, تعداد ۵ ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده است. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای نسبتاً زیاد (آرنیکولیتس, کندریتس, پلانولیتس و نئونریتس) در رخساره- های وکستونی, مادستونی و پکستونی حضور دارند. این مجموعه از ایکنوفسیلها نشانگر ایکنورخساره کروزیانا بوده که در یک محیط نسبتاً پر انرژی تشکیل شده است. مجموعه دوم با تنوع ایکنوفونای کمتر (زئوفیکوس و کندریتس) در رخسارههای شیلی, وکستونی, مادستونی و پکستونی تشکیل شده و معرف ایکنورخساره زئوفیکوس بوده که در یک محیط کم انرژی و عمیق تر تشکیل شده است. وجود افقهایی از مواد آلی (رخسارههای حاوی TOC >%۲ در بخشهای میانی و تحتانی سازند پابده که متعلق به ایکنورخساره زئوفیکوس میباشند خود تأییدی بر حاکم بودن شرایط محیطی فقیر از اکسیژن در این ایکنورخساره است.


کلید واژه ها: ایلام