بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه

بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه

نویسنده‌گان:

[ ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
[
محمدرضا نیکودل ] - استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در این مقاله خصوصیات تورم پذیری مارنهای سازند آغاجاری در ناحیه عسلویه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور بیش از یکصد نمونه از بخشهای مختلف مارنی سازند مزبور تهیه شده و بر روی آنها آزمایشات مختلف نظیر حدود آتربرگ، دانسیته، جذب آب، درصد کربنات و وارفتگی انجام شده است. بررسی حدود آتربرگ و خصوصیات فیزیکی مارنها نشان داد که رس موجود در مارنهای این منطقه از نوع رس لاغر است. مطالعه حاضر نشان می دهد که درصد کربنات موجود در مارنها تاثیر بسزایی در رفتار مهندسی آنها دارد و با توجه به بالا بودن درصد کربنات در میان لایه های مارنهای سازند آغاجاری در منطقه عسلویه بجز یک لاه مارن قرمز رنگ سایر میان لایه های مارنی فاقد خاصیت شکفتگی می باشد..


کلمات کلیدی:

مارن، وارفتگی، عسلویه

کلید واژه ها: بوشهر