بررسی پراکندگی زمینلغزش های شهرستان زرند پس از زمینلرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه

بررسی پراکندگی زمینلغزش های شهرستان زرند پس از زمینلرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ داهوئیه

نویسنده‌گان:

[ محسن مردانی ] - گروه بلایای طبیعی و مدیریت بحران/ پایگاه ملی داد ههای علوم زمین کشور/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
[
مسعود مافی ] - گروه بلایای طبیعی و مدیریت بحران/ پایگاه ملی داد ههای علوم زمین کشور/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

خلاصه مقاله:

در اثر وقوع زمینلرزه ۴ اسفند ۱۳۸۳ زرند با بزرگای ۶,۵ =MS زرند به وقوع پیوست. مطالعه پراکندگی زمینلغزش های منطقه نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد زمینلغزش ها از نوع سنگ افت بوده و گسترش لایه های مقاوم و صخره ساز باعث شده است که جنس زمین شناسی سنگ افت ها متاثر از لایه های فوق بوده و بیشترین پراکندگی سنگ افت ها در لایه های دولومیتی و آهکی منطقه باشد. در بررسی پراکنش لغزش های اطراف روستای بیدوئیه به نظر می رسد پسلرزه رویداده با بزرگایML= ۵,۱ در نزدیکی این روستا باعث وقوع لغزش های فوق شده باشد. بیشترین تراکم زمینلغزش های منطقه در دامنه های نزدیک روستای سرودان مشاهده شد که به نظرمی رسد اثرات ساختگاه در تشدید شدت زمینلرزه در آبرفت های دره سرودان و مجاورت این آبرفت ها با دامنه های فوق درتراکم لغزش ها در این بخش موثر بوده باشد. پراکنش زمینلغزش ها در امتداد مسیر اسلام آباد – داربیدخون – قنات شیب ده، روندی مشابه گسلش سطحی گسل مسبب رویداد زمینلرزه داهوئیه را نشان می دهد و به نظر می رسد جنبش شدید زمین در اثر فعالیت گسل داهوئیه، عامل اصلی رویداد این لغزش ها درمحدوده مورد مطالعه باشد.


کلید واژه ها: کرمان