بررسی پدیده روانگرایی در رسوبات آبرفتی مسیر تونل متروی تبریز

بررسی پدیده روانگرایی در رسوبات آبرفتی مسیر تونل متروی تبریز

نویسنده‌گان:

[ امیر خبازی ] - گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
ماشاا... خامه چیان ] - گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
[
ابراهیم اصغری ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

روانگرایی خاک آسی بهای بزرگی به ساختمانهای بنا نهاده شده بر خاک وارد میکند. این پدیده در اثر از بین رفتن مقاومت خاک اتفاق م یافتد. از دست مقاومت خاک ممکنست در خاکهای ماس های سست در اثر افزایش فشار آب منفذی اتفاق م یافتد. روانگرایی تحت تأثیر دو عامل قرار دارد؛ طبیعت لرزه (شدت و دوره) و مصالحی که خطر روانگرایی در آنها وجود دارد. نوع دان هبندی خاکهای مسیر تونل متروی تبریز که بخشی از رسوبات آبرفتی نهشته شده در دشت تبریز هستند و عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهر و شرایط لرز های موقعیت شهر تبریز لزوم بررسی پدیده روانگرایی را در خاکهای مذکور نشان م یدهد. بر این اساس مطالعه پدیده مذکور در خاکهای مسیر تونل مترو با توجه به شرایط زمی نشناسی مهندسی و انجام محاسبات صورت گرفته و احتمال وقوع
روانگرایی در قسم تهای مختلف مسیر تونل بررسی شده و نقاط دارای خطر روانگرایی مشخص شدند.


کلید واژه ها: آذربایجان شرقى