بررسی پدیده دگرسانی گرمابی با تاکید برپهنه های کلریتی وسریسیتی درمجموعه آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک شمال شهرکرد

بررسی پدیده دگرسانی گرمابی با تاکید برپهنه های کلریتی وسریسیتی درمجموعه آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک شمال شهرکرد

نویسنده‌گان:

[ سیدنعیم امامی ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی(پترولوژی) دانشگاه اصفهان
[
محمود خلیلی ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
موسی نقره ئیان ] - دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

مجموعه سنگهای آتشفشانی – رسوبی شمال شهرکرد با سن منتسب به ژوراسیک دربخش مرکزی پهنه زمین ساختی سنندج – سیرجان قرارگرفته است.سنگهای آتشفشانی همراه با رخنمونهایی ازسنگهای نفوذی بصورت استوک ونیز سنگهای نیمه عمیق جوانتر به فرم دایک مهمترین عضو های آذرین تشکیل دهنده این مجموعه بوده که طبق شواهد صحرایی دربین گری واکها ، اسلیتها وشیلهای ژوراسیک بصورت همزمان ویا بااندک زمانی تاخیر جایگزین شده اند. بررسیهای صورت گرفته حاکی ازآن است که بیش از ۹۰ درصد ازسنگهای آذرین رخنمون یافته درمنطقه تحت تاثیر
دگرسانی گرمابی ضعیف تا متوسط (پهنه های پروپیلیتی تا آرژیلیک متوسط) قرارگرفته اند وهمین امر موجب تغییراتی درترکیب شیمیایی سنگها وبه ویژه نوساناتی درالگوهای عناصر نادر خاکی (REE) گردیده است.بنابراین میتوان سنگ شناسی غالب دراین منطقه را متابازالت نامید. دراین مقاله ضمن معرفی پدیده ها وپهنه های دگرسانی شکل گرفته دراین ناحیه به تغییرات ژئوشیمیایی ناصر اصلی ونادرخاکی درپهنه کلریتی وسریسیتی نگاه ویژه ای خواهیم داشت.


کلمات کلیدی:

پهنه های دگرسانی – سنگهای آتشفشانی – ژوراسیک- سنندج سیرجان.

کلید واژه ها: چهارمحال