مطالعات ژئوشیمیایی کوچک مقیاس رسوبات رودخانه کارون

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ابولفضل قائم مقامیان
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
مطالعات انجام گرفته در محدوده طرح به جهت شناخت الگوی ژئوشیمیایی حاکم در رود کارون و شناخت عناصر و کانی های موجود در سیستم رودخانه ای می باشد. این مطالعات به دو بخش مطالعات آماری تک متغیره و مطالعات آماری چند متغیره تقسیم گشته است که در هر بخش نتایج بدست آمده از آنالیز فلورسانس اشعه ایکس برای 32 عنصر و دیفرکتومتری اشعه ایکس برای 15 کانی موجود برای 126 عدد نمونه تهیه شده در محدوده طرح مورد تجزیه و تحلیل آماری (تک و چند متغیره) قرار گرفته اند. بوسیله آزمون پیشرفته آماری آنالیز واریانس مشخص گردید که الگوی ژئوشیمیایی حاکم در محدوده مطالعاتی، الگویی مرکب از سه جامعه مختلف است که از سنگهای مادر حوضه آبریزی بوسعت 000ر60 کیلومتر مربع بوجود آمده اند، هر خانواده به تفصیل مورد مطالعه آماری تک متغیره قرار گرفته و مقادیر آنومالی های احتمالی و حتمی برای هر خانواده در محدوده طرح مشخص شده است. سپس برای کاهش واریانس خطای نمونه گیری و مطالعاتی نمونه ها، نرمالایز گشته و تحت آزمونهای آماری چندمتغیره قرار گرفتند. نتایج بدست آمده که هماهنگ با نتایج آماری تک متغیره هستند بصورت نقشه جانمایی برای مطالعات آتی و درک بهتر الگوی ژئوشیمیایی و تعیین مناطق امید بخش در منطقه تهیه گشتند.

کلید واژه ها: سایر موارد