بررسی پدیده فرونشینی زمین دشت همدان با دیدگاه متفاوت،مطالعه موردی: فرونشینی زمین طرح تغذیه مصنوعی جنوب نیروگاه

بررسی پدیده فرونشینی زمین دشت همدان با دیدگاه متفاوت،مطالعه موردی: فرونشینی زمین طرح تغذیه مصنوعی جنوب نیروگاه

نویسنده‌گان:

[ احمد خورسندی آقائی ] - عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت آب وبرق،تهران صندوق پستی
[
منیژه عبدالی ] - دبیر آموزش وپرورش کرج،پست الکترونیکی

خلاصه مقاله:

فرونشست زمین در مناطق شهری ،دشت ها وکوهستان توام با آسیب رسانی وایجاد ضررهای مالی وجانی می باشد.در دشت همدان ،جنوبغرب ایران فروچاله های بسیاری از سال ۱۳۷۲ تا کنون حاصل از فرونشست زمین در اثر بهره برداری بیش از حد توان آب زیرزمینی آبخوان وآب منابع کارست سنگ کف آن به وقوع پیوسته است که نگرانی های عمیقی جهت زارعین ،روستاها ،صنایع وارگانهای دولتی ایجاد نموده است.در این مقاله پدیده فرو نشست زمین در طرح تغذیه مصنوعی جنوب نیروگاه شهید مفتح واقع دردشت همدان مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن گویای عامل موثر دیگری بر پدیده فرونشست زمین افزون برعوامل وفاکتورهای قبلی می باشد.فاکتور مذکور وجود لایه ماسه وعناصر دانه ریز در اعماق مختلف زمین دشت همدان است که پتانسیل
جابجائی وشسته شدن راداشته وهمراه آب زیرزمینی به سهولت نقل مکان نموده که پس از آن حفرات زیرزمینی در ابعاد مختلف به وجود می آید.در نهایت زمین روی حفرات فرومی نشیند.براساس نتایج مطالعات وبررسی های انجام شده ،ضخامت لایه ماسه بادی در محدوده مطالعاتی حدود ۱۱ متر است که با تداوم شستشوی آن،فرونشینی زمین وتداوم آن دوراز انتظارنبوده واحتمال ۱۱ متر فرونشینی قابل پیش بینی می باشد.


کلمات کلیدی:

فرونشینی زمین، وجود ماسه،جابجائی ماسه،تداوم فرونشینی

کلید واژه ها: همدان