بررسی پتروگرافی، پتروژنز و مینرال شیمی توده های نفوذی غرب و جنوب غرب نطنز

بررسی پتروگرافی، پتروژنز و مینرال شیمی توده های نفوذی غرب و جنوب غرب نطنز

نویسنده‌گان:

[ مریم هنرمند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تبریز
[
محسن موید ] - عضو هیات علمی دانشگاه تبرِیز
[
احمد جهانگیری ] - عضو هیات علمی دانشگاه تبرِیز
[
جمشید احمدیان ] - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

خلاصه مقاله:

در غرب و جنوب غرب شهرستان نطنز کمپلکس نفوذی به سن الیگو میوسن بیرون زدگی دارد. این مجموعه نفوذی بخشی از کمربند ماگمایی ارومیه دختر می باشد که در داخل آهکهای کرتاسه و آتشفشانهای ائوسن نفوذ کرده است. این مجموعه نفوذی با توجه با مطالعات صحرایی ، کانی شناسی و شیمیایی شامل ۶ گروه سنگی ، گابرو، دیوریت، کوارتز دیوریت، گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت و گرانیت می باشد.و حجم بیشتر این مجموعه را ترمهای حدواسط I- تشکیل می دهند. کل سنگهای موجود در این مجموعه کالک آلکالن و متاآلومینوس بوده و از انواع گرانیتوئیدهایtype محسوب می شوند. روند تغییرات در نمودارهای هارکر بصورت خطی بوده که نشان دهنده یک منبع واحد برای توده نفوذی منطقه می باشد. از نظر محیط تکتونیکی، این مجموعه در گروه گرانیتوئیدهایpost-COLG پس از برخوردی) قرار می گیرد. و نیز این کمپلکس گرانیتوئیدی جزء گرانیتوئیدهایACG (گرانیتوئیدهای کالک آلکالن آمفیبول دار) محسوب می شود

کلید واژه ها: اصفهان