بررسی پتروگرافی و پترولوژی توده درونی وش (جنوب شرق کاشان)

بررسی پتروگرافی و پترولوژی توده درونی وش (جنوب شرق کاشان)

نویسنده‌گان:

[ حمیده عبدل نژاد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
[
منصور قربانی ] - دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

توده نفوذی وش (جنوب شرق کاشان) از جمله توده های نفوذی زون ارومیه _ دختر است که در آندزیت ها و پیروکلاستیک های ائوسن نفوذ کرده است. مطالعات صحرائی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان دهنده ترکیب غالب گرانودیوریتی است. انکلاوهای فراوانی در کل توده ملاحظه می شوند که از نظر ژنز به یک منشأ تعلق دارند. بعبارتی با بافت میکروگرانولر مافیک هم جنس توده نفوذی می باشند. شواهد بافتی حکایت از اختلاط ماگما در انکلاوها و نیز تشکیل بافت های انحلالی در پلاژیوکلازها دارد. همچنین مطالعات ژئوشیمیایی نشان دهنده یک ماگمای گرانیتوئیدی از نوع متاآلومین با سرشت کالکوآلکالن و تیپ I می باشد.


کلید واژه ها: اصفهان