بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی پلاژیوگرانیتهای شمال نائین

بررسی پتروگرافی و ژئوشیمیایی پلاژیوگرانیتهای شمال نائین

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی رضائی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
[
زهرا نقره ئیان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
موسی خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود مکی زاده ] - دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

پلاژیوگرانیتهای افیولیت شمال نائین شامل سنگهای دانه ریز تا متوسط می باشند که به رنگ سفید مایل به خاکستری به صورت رگه ها یا توده های آپوفیز مانند در ارتباط نزدیک با دایکهای صفحه ای و حتی گابروهای آمفیبول دار دیده می شوند. از نظر کانی شناسی شامل کوارتز و پلازیوکلاز می باشد و کانی های فرومنیزین آن شامل آمفیبول می باشد که به کلریت تجزیه شده اند.کانی های دیگر شامل اپیدوت، اسفن و کانی اپک می باشد. با توجه به دیاگرامهای ژئوشیمیایی این سنگها دارای ماهیت ساب آلکالن هستند که احتمالاً در محیط جزایر قوسی شکل گرفته اند. هم چنین یک روند آنومالی منفیEu در این سنگها دیده می شود که ناشی از شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن و تفریق پلاژیوکلاز می باشد

کلید واژه ها: اصفهان