بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی مافیک جنوب غرب شهربابک، استان کرمان

بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی مافیک جنوب غرب شهربابک، استان کرمان

نویسنده‌گان:

[ مریم درانی ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
[
عباس مرادیان ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

توده های نفوذی جنوب غرب شهربابک، شامل انواع دونیت، ورلیت، الیوین پیروکسنیت، تراکتولیت و الیوین گابرو(مزو گابرو- ملاگابرو) می باشند. بافتهای موجود در این سنگها اغلب به صورت ادکومولا، ارتوکومولا و پوئی کلیتیک هستند.بررسی ها و مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده بر اساس تجزیه شیمیایی به روشهایICP-MS و ICPAES نشان می دهد که توده های نفوذی این منطقه از نظر سری ماگمایی در محدوده توله ایتی قرار میگیرند. بررسی عناصر کمیاب وفرعینشان میدهد که این توده ها از عناصرLIL غنی و از عناصر HFS تهی شده اند. مقادیر کم Nb در این سنگها گویای آلایش ماگمای تشکیل دهنده آنها به وسیله مواد پوسته ای می باشد.

کلید واژه ها: کرمان