بررسی پترولوژیکی سن گ های دگرگونی قروه

بررسی پترولوژیکی سن گ های دگرگونی قروه

نویسنده‌گان:

[ هادی عمرانی ] -
[
محسن موذن ] -
[
محسن موید ] -
[
احمد جهانگیری ] -

خلاصه مقاله:

سنگ های دگرگونی قروه، بخشی از زون سنندج- سیرجان می باشد که در جنوب شرق سنندج واقع شده است. سنگ های دگرگونه آن شامل ، متاپلیت ها، ارتوآمفیبولیت ها، پارا آمفیبولیت ها، مرمرها و سنگ های میلونیتی می باشند. در این منطقه توده های نفوذی گابرو، دیوریت و گرانیت برونزد دارد و به دو دسته دارای فولیاسیون (دیوریت ها و تا حدودی گابروها) و فاقد فولیاسیون (گرانیت ها) قابل تفکیک هستند. متا پلیت ها دو دگرگونی ناحیه ای درجه ضعیف و دو گرگونی مجاورتی را تجربه کرده اند. در نمونه های رسی، دو نسل آندالوزیت، کردیریت و گارنت قابل مشاهده است. اوج دگرگونی مجاورتی در این نمونه ها با ظهور کانی سلیمانیت (فیبرولیت) همراه است. پاراآمفیبولیت ها، حاصل دگرگونی مارن ها و رسوبات پیروکلاستیک هستند که شامل بلورهای هورنبلند، گارنت، کلسیت و ...می باشند. سنگ های آهکی دگرگونه (مرمرها) حاوی بلورهای دیوپسید، ترمولیت- اکتینولیت، گارنت به همراه مقداری فلوگوپیت و پلاژیوکلاز هستند. بالاترین دمای دگرگونی مجاورتی ۷۲۰ درجه سانتی گراد و فشار نفوذ کمتر از ۴,۵ کیلوبار بوده است. فاز های دگرگونی ناحیه ای RM2 , RM1 به ترتیب مطابق با ۱ D و ۲ D هستند. فازهای ،CM و ۲ CM دگرگونی مجاورتی اند. توالی رویداد این فازها به ترتیب CM۲ ،RM۲ ،CM۱ ،RM1 است.

کلید واژه ها: کردستان