بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند گرو به عنوان سنگ منشأ نفت خام براساس ترمال مچوریتی پالینومورفها

بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند گرو به عنوان سنگ منشأ نفت خام براساس ترمال مچوریتی پالینومورفها

نویسنده‌گان:

[ مریم اختری ] - دانشگاه شهید بهشتی ,دانشکده علوم زمین , دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی
[
محمد قویدل سیوکی ] - مدیریت اکتشاف وزارت نفت ,خیابان جمهوری

خلاصه مقاله:

ناحیه مورد مطالعه در جنوب غربی کبیر کوه با مختصات ً42 َ22 33 درجه سانتی گراد و ً55 َ41 46 درجه سانتی گراد: E قرار دارد. سازند گرو در این ناحیه اندازه گیری و به صورت سیستماتیک نمونه برداری شد . ضخامت سازند گرو در این ناحیه ۷۶۳ متر می باشد که از تناوب لایه های شیل سیاهرنگ شیل کربناته و آهک تشکیل شده است . سن سازند گرو در مطالعات قبلی توسط ( James & Wynd ( 1965 از نئوکومین تا کنیاسین تعیین سن شده است .در این مطالعه تعداد ۱۳۰ نمونه انتخاب و در آزمایشگاه پالینولوژی مدیریت اکتشاف وزارت نفت مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت.رویهمرفته ۵۰ گونه میوسپور و ۲ گونه آکریتارش و تعدادی پوسته کتینی فرامینیفرها)  ۱۲۹ گونه پالینومورف( ۷۷ گونه شناسایی گردید که براساس ارزش چینه شناسی گونه های پالینومورفی در ۷ بیوزون داینوفلاژله و ۹ بیوزون اسپور و پولن تنظیم شدند که بیانگر زمان بریاسین تا آبسین می باشد. از سوی دیگر بر مبنای تغییر رنگ پالینومورفها( اسپور، پولن وداینوفلاژله)، مواد آلی سازند گرو دارای درجه پختگی مناسب برای تولید هیدروکربور بوده است و بنابراین این سازند را به عنوان سنگ مادر نفت خام در مخازن مربوط به واحد های سنگ چینه ای گروه بنگستان می توان در نظر گرفت. همچنین بر مبنای نسبت پالینومورف های خشکی به پالینومورف های دریایی، سازند گرو در مخیط دریایی کم عمق ته نشین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد