بررسی گسل های نرمال در رسوبات افقی جوان فرونشست باختر زنجان، شواهد حوزه جدایشی- کششی(Pull apart) در مسیر گسل تبریز

بررسی گسل های نرمال در رسوبات افقی جوان فرونشست باختر زنجان، شواهد حوزه جدایشی- کششی(Pull apart) در مسیر گسل تبریز

نویسنده‌گان:

[ فاطمه مصباحی ] - گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
[
محمد محجل ] - گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در ۴۵ کیلومتری باختر زنجان در مسیر آزادراه زنجان - تبریز در رسوبات افقی و جوان پلیوسن - کواترنری فرونشست زنجان، انبوهی از گسلش نرمال مشاهده می شود. این گسل ها در چندین کیلومترمربع گسترش دارد و از نظر الگوی ساختاری به سه دسته: گسلهای اصلی همراه گسلهای همساز و ناهمساز، ساختارهای فرابوم- فروبوم و گسلهای هم یوغ تقسیم میشوند. در پهنههای این گسلها ساختارهائی مثل عدسی ها، تغییرات شیب صفحات گسلی ( ایجاد خم های فشاری و کششی )، رشد فیبرهای ژیپس، خش خط ها و شیارهای مربوط به اثر حرکت در صفحات گسل موجود می باشند. با توجه به الگوی ساختاری و گسترش محلی آنها در فرونشست زنجان، ایجاد این گسلها توسط نیروهای تکتونیکی کششی محلی ارزیابی می شوند که تحت تاثیر حرکات کششی در حوزه
جدایشی- کششی در مسیر گسل تبریز بوجود آمدهاند.


کلمات کلیدی:

فرونشست زنجان، گسل نرم ال، گسل تبر یز، رشد فیبر ژیپس در سطوح گسلی، تغییر شیب صفحه گسلی

کلید واژه ها: زنجان