بررسی ژنز کانسار سرب و روی پیناوند با سنگ میزبان کربناته در غرب نطنز

بررسی ژنز کانسار سرب و روی پیناوند با سنگ میزبان کربناته در غرب نطنز

نویسنده‌گان:

[ معصومه شعبانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
[
بهزاد مهرابی ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
[
نعمت اله رشیدنژاد عمران ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

منطقه پیناوند با مختصات ً30 َ51 تا ً30 َ38 51 درجه سانتی گراد شرقی و ً00 َ31 ً33 و ً00 َ32 ً33 عرض شمالی در فاصله ۲۶ کیلومتری غرب نطنز و 1/7 کیلومتری جنوب غرب مزرعه در واقع است. دسترسی به این منطقه معدنی از طریق محور قدیم نطنز- کاشان امکان پذیر است. این کانسار از جمله کانسارهایی است که در زون متالوژنیک اصفهان- ملایر واقع شده است.
مطالعات صحرایی و میکروسکوپی نشان می دهد که کانسنگ بصورت رگه ای ، رگچه ای ، پرکننده فضاهای خالی( open spase filling) و به ش کل عدسی مانند در سنگ میزبان دولومیتی با سن کامبرین- اردویسین وکرتاسه قرار گرفته است. کانه اصلی کانسار روی است و سرب در مرتبه بعدی قرار دارد. رگه های موجود بطور عمده شامل کلسیت، کوارتز، فلورین و باریت (بصورت گانگ) همراه با اسفالریت، گالن بعنوان کانه های اصلی و کالکوپیریت، پیریت وکوولین به عنوان کانه های فرعی هستند.
وجود پهنه های گسلی، شکستگیها و گسله های متعدد که در امتداد بسیاری از آنها کانیسازی رخ داده است و همچنین دگرشکلی موجود در بلورهای گالن، کلسیت و کوارتز که در طی مطالعات میکروسکوپی مشاهده شده است، می تواند بیانگر تاثیر نیروهای تکتونیکی در منطقه باشد. همچنین شواهد بدست آمده در طی مطالعات صحرایی بیانگر رابطه بین تشکیل کانسنگ با گسله ها و فرایندهای تکتونیکی است. نتایج ایزوتوپی اکسیژن، گوگرد و کربن برای کلسیت و گالن، بیانگر منشاء غیر دریایی است. همچنین عدم ارتباط مشخص با فعالیت های آذرین و وجود انواع دگرسانی های دولومیتی، سیلیسی و پیریتی و مشاهده کانه های اکسیدی سرب و روی در زون هوازده بیانگر تشکیل این کانسار بصورت اپی ژنتیک می باشد.

کلید واژه ها: اصفهان