بررسی ویژگیهای ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه ا...( اعلا) شمال خاوری شهرستان رامهرمز

بررسی ویژگیهای ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه ا...( اعلا) شمال خاوری شهرستان رامهرمز

نویسنده:

[ آرش برجسته ] - رئیس گروه زمین شناسی، دفتر فنی و مهندسی معاونت توسعه سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان

خلاصه مقاله:

رودخانه ا… (اعلا) یکی از شاخه های اصلی رودخانه جراحی در استان خوزستان است که در خاور شهرستان رامهرمز مسیر تقریبا" خاوری– باختری خود را تغییر می دهد و به سوی جنوب منحرف می گردد. سپس با ملحق شدن به رودخانه های رودزرد و مارون ، رودخانه جراحی را بوجود می آورد. بررسی مسیر گذر رودخانه ا… در منطقه مورد بررسی (دشت میداوود ) در شمال خاوری رامهرمز نشان می دهد که ویژگیهای ژئومورفولوژی مهندسی آن به گونه ای بارز از وضعیت زمینساختی منطقه پیروی کرده است و با قطعات مستقیم با روندهای خاوری – باختری و شمال خاوری –جنوب باختری مشخص می گردد . محدوده یاد شده بخشی از کمربند چین خورده فعال زاگرس است و آبراهه های اصلی آن بطور عمده از روندهای گسلی و شکستگی موجود پیروی کرده اند . مهمترین روندهای مشخص شده عبارتند ازاند . مهمترین روندهای مشخص شده عبارتند از بر این اساس، رودخانه ا... در پاره ای . از مسیر به شکل رودخانه امتدادی و در بخشی از مسیر بصورت رودخانه عرضی جریان می یابد. بیشترین ریزشها و لغزشها در محل تلاقی گسلها و در کرانه چپ رودخانه ا… است. با توجه به اینکه دشت میداوود بدلیل وجود شالیزارهای برنج از اهمیت خاصی در منطقه برخودار است و تغییرات ریخت شناختی رودخانه ا… بر وضعیت اقتصادی اهالی اثر خواهد گذاشت، لازم است به شکل مناسب از مطالعات ژئومورفولوژی مهندسی و ریخت -
زمینساختی منطقه در مطالعات ساماندهی و تعیین حریم بستر آن استفاده شود.


کلمات کلیدی:

رودخانه ا... ، ژئومورفولوژی مهندسی، استان خوزستان، ساختار زمین شناسی

کلید واژه ها: خوزستان