بررسی های زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط ۳ و ۷ متروی شهری

بررسی های زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط ۳ و ۷ متروی شهری

نویسنده‌گان:

[ اکبر چشمی ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
علی فاخر ] - دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران
[
ماشاءالله خامه چیان ] - استادیار دانشگاه تربیت مدرس،گروه زمین شناسی مهندسی

خلاصه مقاله:

بررسی حاضر به منظور شناسایی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط ۳ و ۷ متروی شهری وارزیابی مخاطرات بالقوه زمین شناسی انجام شده است. مسیر خطوط مترو بر روی نقشه های ریخت شناسی و زمین شناسی موجود تهران پیاده شده و ضمن بیان طبقه بندی های ارائه شده برای آبرفت های تهران تغییرات آبرفتهای پوشاننده سطح تهران در طول مسیر خطوط مورد نظر بررسی شده است. با توجه به برخی اطلاعات گرد آوری شده از بررسی های ژئوتکنیکی انجام شده در گستره تهران و نیز پیمایش مسیرها و بررسی ترانشه ها و گود برداریهای موجود و حفر سه حلقه چاهک دستی، وضعیت زیر سطحی مصالح در طول مسیرها تشریح گردیده و چندین مقطع ژئوتکنیکی که منعکس کننده وضعیت مصالح در طول مسیر است، پیشنهاد شده است. مخاطرات زمین شناسی مهندسی در مسیر خطوط مترو شامل برخورد با گسلها، مواجهه با آب زیرزمینی، برخورد با آّبهای موضعی، برخورد به قنوات، روانگرایی و نشست زمین با ذکر نمونه هایی از موارد مشاهده شده تشریح شده و عواقب ناشی از آن بررسی شده است. و توصیه هایی برای انجام شناسایی های ژئوتکنیکی دقیقتر پیشنهاد گردیده است.


کلمات کلیدی:

زمین شناسی تهران، خطوط ۳ و ۷ متروی تهران، مخاطرات زمین شناسی


کلید واژه ها: تهران