بررسی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی منطقه کوهرنگ

بررسی چشمه های لرزه ای و فعالیت لرزه زمین ساختی منطقه کوهرنگ

نویسنده‌گان:

[ محبوبه علینقی خانی ] - دانشجوی زمین شناسی(تکتونیک) دانشگاه شهید بهشتی،تهران
[
محسن پورکرمانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
[
مهدی زارع ] - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
[
احمد ادیب ] - پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

خلاصه مقاله:

منطقه کوهرنگ نسبت به مناطق هم جوار خود در شمال و شرق فعالیت لرزه خیزی نسبتاً بالاتری دارد و نسبت به جنوب و غرب آن لرزه خیزی کمتری نشان م یدهد. مهمترین هدف پژوهش نیز پ یبردن به سرچشمه این فعالیت متمایز و ارزیابی میزان خطرات زلزله و حوادث ناشی از آن در آینده است . در این پژوهش بعد از انجام مطالعات مقدماتی، نمودار پارامترهای اصلی و بزرگی زلزله، نقشه گسل ها و نقشه سایزم وتکتونیکی منطقه کوهرنگ تهیه و تجزیه و تحلیل شده است . همچنین بعد از تعیین جهت استرس وارد بر منطقه ،گس لهای موجود در منطقه و نوع فعالیت آ نها بررسی شده و توان لرز هزایی گس لهای فعال و بیشینه شتاب به روش تعیینی با در نظر گرفتن دو نوع چشمه لرزه ای(خطی و ناحیه ای) محاسبه شده است. از این پژوهش نتایج مهم و کاربردی و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده به دست آمده است.


کلید واژه ها: سایر موارد