بررسی نحوه تشکیل کرونا در الیوین گابروها در منطقه خاکو، جنوب همدان

بررسی نحوه تشکیل کرونا در الیوین گابروها در منطقه خاکو، جنوب همدان

نویسنده‌گان:

[ سارا مانی کاشانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

خلاصه مقاله:

در این مقاله به بررسی کروناهای موجود در منطقه خاکو در جنوب همدان پرداخته شده است. این کروناها در سنگهای الیوین گابرو مشاهده شده است که این سنگها دچار دگرگونی مجاورتی در اثر نفوذ توده های گرانیتی جوانتر شده اند. سنگهای الیوین گابرو دارای رنگ تیره متمایل به خاکستری می باشند. کانی های اصلی موجود در آنها الیوین، پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن می باشد. در بعضی مناطق الیوین ها با آمفیبول ها به صورت پزدومورف می باشند. با نزدیک شدن به توده های نفوذی گرانیتی کرونا در الیوین گابروها به مرور آشکار می شوند. این کروناها از نوع الیوین- پلاژیوکلاز می باشند و گاهی حالت سیمپلکتیت هم دارند. فرمول زیریکی از مهمترین واکنش های تشکیل کرونا را نشان می دهد. Pl+ Ol +H۲O Di +Amp + Spl +Opx
این آب موجود که در اثر افزایش درجه حرارت ناشی از دگرگونی مجاورتی آزاد می شود باعث درهم رشدی آمفیبول و اسپینل می شود. به طور کلی کروناهای موجود درالیوین گابروهای منطقه همدان در اثر دگرگونی مجاورتی و سیالات ناشی از ماگمای سازنده گرانیت هایی که به داخل گابرو تزریق شده اند، تشکیل شده است. شواهد بافتی نشان می دهد که حداکثر دو نوع بافت کرونا، در طی انجماد ماگما یا حالت ساب سالیدوس بوجودمی آید، که آنها را به ترتیب کرونای ماگمایی و کرونای ساب سالیدوس می نامند. کرونای موجود در الیوین گابروهای منطقه خاکو ویژگی های دسته کروناهای ساب سالیدوس را نشان می دهد.


کلید واژه ها: همدان