بررسی نقش بیومارکر ها در شناسایی منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارس

بررسی نقش بیومارکر ها در شناسایی منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارس

نویسنده‌گان:

[ حمید نبوی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد نفت- باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
[
احمد ربانی ] - استادیار مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[
محمدرضا کمالی ] - پژوهشگاه صنعت نفت . پژوهشکده اکتشاف و تولید
[
روزبه میرنور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی –واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:

نفت میادین نفتی خلیج فارس به همراه سنگ مادر احتمالی دوران دوم و سوم با هدف شناساسی سنگ منشا و طبقه بندی ژنتیکی آنها جهت تفکیک هر چه بهتر بیومارکر ها و ارتباط آنها با منشا آلوده کننده های نفتی خلیج فارس با استفاده از روشهای مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج حاصل ازمطالعه بیومارکر ها و نتایج بدست آمده از سایرروشهای ژئوشیمیایی و آماری,همراه با تطابق آنها با شناسنامه های میادین بیانگر ۲گروهاصلی زیرمی باشد.گروه اول مربوط به میدان ابوذر می باشد.این میدان با توجه به پارامتر های ژئوشیمیایی از سنگ مادر شیلی با سن ژوراسیک بالایی تا کرتاسه پایینی مشتق شده است.گروه دوم مربوط به میدان فروزان می باشد که از رسوبات کربناته با سن قدیمتر منشا میگیرد.با کنترول دقیق خطوط حمل و نقل محصولات این میادین که از جمله آن خط لوله و نفتکش های موجود هستند می توانیم عوامل ایجاد کننده آلودگی های زیست محیطی را شناسایی و در جهت رفع آن چاره اندیشی نماییم.


کلمات کلیدی:

بیومارکر-سنگ مادر-کروژن-بیتومین


کلید واژه ها: هرمزگان