بررسی مطلوبیت سنگهای شیستی جهت استفاده بعنوان منابع قرضه در هسته سدهای خاکی

بررسی مطلوبیت سنگهای شیستی جهت استفاده بعنوان منابع قرضه در هسته سدهای خاکی

نویسنده‌گان:

[ مجتبی حیدری ] - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
[
سیدداود محمدی ] - دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
سیدعباس حسینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

خلاصه مقاله:

مسأله تأمین مصالح مناسب برای سدهای خاکی و پی جوئی منابع قرضه مناسب در دسترس و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه، از جمله مسائل مهمی است که امروزه در امر ساخت سدهای خاکی بدان توجه زیادی می شود. در این پژوهش به ارزیابی مطلوبیت سنگهای شیستی منطقه همدان به عنوان مصالح هسته برای سدهای خاکی پرداخته شده است. برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگهای مورد مطالعه آزمایشهای آنالیز الک، حدود آتربرگ و همچنین ویژگیهای مقاومتی و تراکم پذیری مصالح، مطالعه شده است. نتایج حاصله از آزمایشهای انجام شده بیانگر عدم مرغوبیت نمونه های مورد آزمایش می باشد ولی این نمونه ها با اختلاط مصالح رسی همچون بنتونیت بهسازی شده و نتایج مطلوب حاصل شده است.


کلمات کلیدی:

سنگهای شیستی،سدهای خاکی،منابع قرضه،پوسته،فیلتر،هسته.

کلید واژه ها: سایر موارد