بررسی کانی شناختی سنگ های ولکانیکی منطقه طرود جهت تعیین شرایط ترمودینامیکی تبلور و تعادل آنها

بررسی کانی شناختی سنگ های ولکانیکی منطقه طرود جهت تعیین شرایط ترمودینامیکی تبلور و تعادل آنها

نویسنده‌گان:

[ قاسم قربانی ] - دانشکده علوم زمین ، دانشگاه علوم پایه دامغان
[
منصور وثوقی عابدینی ] - دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهر دامغان واقع است . نوار ماگمایی موجود در این منطقه با روند شمال شرق – جنوب غرب ، عمدتاً متشکل از سنگ های ولکانیکی با ترکیب بازیک تا اسیدی است . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه الکترون مایکروپروب ، آمفیبول های موجود در سنگ های مورد مطالعه بر اساس تقسیم بندی لیک و همکاران ، در گروه کلسیک قرار می گیرند و شامل انواع پارگازیت ، فروپارگازیت ، فروپارگازیت هورنبلند و هورنبلندپارگازیت می باشند محاسبه ژئوبارومتری این سنگ ها با استفاده از آلومینیم کل آمفیبول ، بر مبنای فرمول اشمیت +4/76Altot P( ± ۰/۶ Kbar ) = - ۳/۰۱ نشاندهنده فشارهای 8/64 jh 9/70 ;dg,fhv , 3/48 jh 4/47 کیلو بار برای سنگ های مورد مطالعه می باشند . این فشارها به ترتیب معادل با اعماق حدود ۳۲ تا ۳۶ کیلومتر و ۱۳ تا ۱۶ کیلومتر هستند . دمای تعادل کانی ها با استفاده از ژئوترمومترهای مختلف محاسبه و نشاندهنده تغییرات دمایی بین ۷۰۹ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشد .


کلمات کلیدی:

کانی شناختی ، سنگ های ولکانیکی ، طرود ، شرایط ترمودینامیکی


کلید واژه ها: سمنان