بررسی قابلیت کانیسازی منطقه طاهرآباد فردوس (استان خراسان رضوی) با استفاده از شواهد زمینشناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک

بررسی قابلیت کانیسازی منطقه طاهرآباد فردوس (استان خراسان رضوی) با استفاده از شواهد زمینشناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و ژئوفیزیک

نویسنده‌گان:

[ علی رضا الماسی ] - گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
محمدحسن کریم پور ] - گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
سعید سعادت ] - گروه زمینشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

خلاصه مقاله:

محدوده مورد مطالعه به دلیل موقعیت تکتونیکی، زمینشناسی، تودههای نفوذی ترشیری، آلتراسیون، کانی سازی و آثار معدن کاری قدیمی مورد توجه قرار گرفته است. سنگهای آتشفشانی آندزیت تا داسیت در منطقه فراوان بوده که توسط تودههای نفوذی دیوریتی، مونزونیتی و گرانیتی قطع شدهاند. این مجموعه در امتداد گسل اصلی منطقه دچار آلتراسیون شده است. بطور عمده سه زون آلتراسیونی پروپلیتیک، سیلیسی و آرژیلیک در منطقه قابل تشخیص است. بر اساس دادههای لیتوژئوشیمیایی، در محدوده مطالعاتی چندین منطقه با بیهنجاری عناصر مس، سرب، روی، نقره و مولیبدن تشخیص داده شد. بیهنجاری عناصر مس، سرب و روی با هم و بی- هنجاری عناصر قلع و آنتیموان با هم در ارتباط است

کلید واژه ها: خراسان رضوى