برآورد رسوب و بررسی روند ریز شوندگی در حوضه آبریز سدطرق (زیرحوضه مغان) – جنوب غرب مشهد

برآورد رسوب و بررسی روند ریز شوندگی در حوضه آبریز سدطرق (زیرحوضه مغان) – جنوب غرب مشهد

نویسنده‌گان:

[ محمد جوانبخت ] -
[
سیدرضا موسوی حرمی ] - دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
حبیب ا... ترشیزیان ] - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
احسان شریفی ] - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

بررسی پارامترهای اندازه دانه در حوضه آبریز سد طرق (زیر حوضه مغان) با بستر گراولی نشان دهنده ۳ پیوستگی رسوبی مجزا است که توسط دو انقطاع (ناپیوستگی) از یکدیگر تفکیک شده اند. تغییرات ناگهانی شیب بستر و ورود رسوبات جانبی از شاخه های فرعی از مهمترین عوامل تغییر در بافت رسوبات کف کانال و ایجاد ناپیوستگی های رسوبی می باشند. بر آورد رسوب وارده از این حوضه به روشEPM صورت گرفته است که بر این اساس مقدار کل فرسایش ویژه حوضه معادل ۷ تن در هکتار در سال است و ضریب رسوبدهی حوضه 0/68 و مقدار رسوب ویژه کل حوضه 4/8 تن در هکتار در سال برآورد شده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى