برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علیا

برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علیا

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم شریفی تشنیزی ] - کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
صدیقه زال آقائی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
[
علی ارومیه ای ] - دانشیار زمینشناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
مجید صفویان ] - کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:

پارامترهای تغییرشکلپذیری نشاندهنده میزان تغییرشکل تودهسنگ در پاسخ به هرگونه بارگذاری یا باربرداری است. این پارامتر در طراحی پروژههایی که حتی نسبت به تغییرشکلهای کم نیز حساس هستند اهمیت زیادی دارد. بنابراین برای برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری سنگهای ساختگاه سد گتوند علیا که در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر در استان خوزستان و بر روی سازندهای آغاجاری و بختیاری درحال احداث می- باشد، از آزمایش برجای بارگذاری صفحهای استفاده شد. که هدف از انجام این آزمایش برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری در سنگهای ساختگاه این سد بود که در این مقاله به بحث و بررسی نتایج این آزمایش در برآورد پارامترهای تغییرشکلپذیری نظیر مدول تغییرشکل، مدول تغییرشکل دائمی، درجه ناهمسانگردی، میزان دگرشکلی و ... پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

پارامترهای تغییرشکلپذیری، سد گتوندعلیا، آزمایش بارگذاری صفحهای


کلید واژه ها: خوزستان