بایوستراتیگرافی سازند تاربور در دشت خرامه

بایوستراتیگرافی سازند تاربور در دشت خرامه

نویسنده‌گان:

[ مهناز پروانه نژاد شیرازی ] - دانشگاه پیام نور – مرکز شیراز
[
ناهید علیدادی ] - دانشگاه پیام نور – مرکز شیراز

خلاصه مقاله:

دشت خرامه در شرق شهر شیراز قرار دارد. یک ستون چینه شناسی از سازند تاربور در این ناحیه اندازه گیری و نمونه برداری شد.این سازنددارای ضخامت ۵۴۳ متراست که تعداد ۲۵ سلاید میکروسکپی از آن تهیه و مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفث. درنتیجه این مطالعه، تعدادی میکروفسیل جانوری وکیاهی شناسایی گردید که شاملNezzazata conica, Omphalocyclus macroporus, Rhapyodionina liburnica, همراه با گونهGymnopolia eochoristoporic مربوط به جلبک های سبز می باشد. بر مبنای گونه میکرو فسیل فوق زمان ماییستریختین برای سازند تار بور در این ناحیه پیشنهاد می شود همچمین این سازند از نقطه نظر پترو لوژی مورد مطا لعه قرار گرفت و هشت رخساره رسوبی در آن شناسائی گردید . بر اساس این رخساره های
رسوبی،شرایط محیطی لاگون و کم عمق ساحلی برای این سازند پیشنهاد می شود.


کلید واژه ها: فارس