بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش آتشگان و امیرآباد (رشته کوه کپه داغ)

بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش آتشگان و امیرآباد (رشته کوه کپه داغ)

نویسنده‌گان:

[ فاطمه هادوی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
[
مریم شکری ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتونهای آهکی در تعیین سن طبقات رسوبی, سازند سرچشمه در حوضه رسوبی کپه داغ جهت مطالعات بایواستراتیگرافی انتخاب شده است. سازند سرچشمه شامل مارنهای خاکستری و شیلهای مدادی که میان لایه های نازکی از سنگ آهکهای زیست آواری دارد. این سازند بر روی سازند تیرگان و زیر سازند سنگانه به طور همشیب قرار گرفته است. نانو فسیلهای آهکی سازند سرچشمه در دو برش مورد مطالعه قرار گرفته است: برش آتشگان و امیر آباد. نانو فسیلهای آهکی در هر دو برش از تنوع متوسطی برخوردارند و حفظ شدگی آنها نیز متوسط است. تعداد ۱۳ جنس و ۲۴ گونه از نانو پلانکتونهای آهکی در برش آتشگان و تعداد ۱۵ جنس ۳۰ گونه در برش امیرآباد شناسایی و عکسبرداری گردید. بر اساس گونه های شناسایی شده بازه زمانی سازند سرچشمه در برش آتشگان با زونهای8 CC و 9 CC از زون بندی (سیسینگ, ۱۹۷۷ ) هم خوانی دارد و سن سازند سرچشمه در این برش آلبین- آلبین پسین است. بازه زمانی برش امیرآباد, با زونCC 8 از زون بندی (سیسینگ, ۱۹۷۷ ) مطابقت دارد. بر مبنای این بایوزون, سن سازند سرچشمه در برش امیرآباد آلبین می باشد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى