بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در شمال البرز مرکزی

بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در شمال البرز مرکزی

نویسنده‌گان:

[ سامره عبدالعلی پور ] - دانشگاه تهران ، پردیس علوم ، دانشکده زمین شناسی
[
بهروز درویش زاده ] - دانشگاه بوعلی سینا همدان ، دانشکده علوم پایه ، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

به منظور انجام مطالعات بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی در نواحی شمالی البرز مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک ، برش چینه شناسی جوربند انتخاب شد . ازاین برش تعداد ۹۱ نمونه برداشت گردید که بصورت شسته شده و مقاطع نازک مورد مطالعه قرار گرفت و سپس ۵ بیوزون معرفی شد که مطابق با بیوزونهای استاندارد جهانی در مدیترانه و حوزه تتیس می باشند. بیوزون 1) Globotruncanita elevata interval zone 2)Globotruncana ventricosa interval zone و 3) Globotruncanita calcarata total range zone به ترتیب مشخص کننده کامپانین پیشین ، میانی و پسین هستند و بیوزون 4) Globotruncana aegyptiaca interval zone و 5)Gansserina gansseri interval zone به ترتیب متعلق به ماستریشتین پیشین و پسین میباشند.


کلید واژه ها: مازندران