بیواستراتیگرافی فرامینیفر های آلبین بالایی - سانتونین در برش چناروئیه (غرب کرمان)

بیواستراتیگرافی فرامینیفر های آلبین بالایی - سانتونین در برش چناروئیه (غرب کرمان)

نویسنده‌گان:

[ احمد عرب ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محمدرضا وزیری ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
محمد داستانپور ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
علی خردمند ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

توالی نسبتا ضخیمی از نهشته های کرتاسه بالایی در کوه کرشک، اشکوب های آلبین بالایی –سانتونین را به نمایش می گذارد. این نهشته ها در ناحیه جنوب غرب بی بی حیات بیرون زدگی دارند. برش مورد مطالعه ، در قاعده از مارن های سبز رنگ تشکیل شده و به سمت بالا به آهک های ضخیم لایه ختم می شوند. این توالی با ناپیوستگی هم شیب بر روی شیل ها و ماسه سنگ های ژوراسیک قرار گرفته اند. در منطقه مورد بررسی، به علت عملکرد فاز کوهزایی ساب هرسینین یک نبود چینه شناسی مربوط به اشکوب های تورونین و کنیاسین مشاهده می گردد. رسوبات مذکور از نظر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گرفته و مرز بین آشکوب ها نیز مشخص گردیده است .


کلید واژه ها: کرمان