ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه فیروزآباد شاهرود

ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه فیروزآباد شاهرود

نویسنده‌گان:

[ هادی حاجی زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
غلامحسین کرمی ] - استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سعید سعادت ] - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی کیفیت آب در منطقه افیولیتی فیروزآباد شاهرود، تعداد ۱۰ نمونه آب، شامل ۹ چشمه و نیز یک نمونه از آب چاه یکی از روستاهای منطقه مورد مطالعه برداشت شد. این نمونه ها به روشICP مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه شیمیایی و بررسی روابط آنها با پارامترهایی همچنینPH و EC نشان می دهد که غلظت عناصر سنگین تأثیر خاصی درEC نداشته اما PH نسبت به عناصر فراوانتر در مناطق افیولیتی رابطه مستقیم و با عناصر فراوانتر در سنگهای روشنتر رابطه معکوس نشان می دهند. همچنین این بررسی نشان میدهد که غلظت عناصرMG و NI ،CR در آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه از حد استاندارد جهانی WHO بالاتر می باشند. شاخصهایMI و HPI (بخصوص) نیز اغلب چشمه های منطقه را نسبت به عناصر سنگین آلوده نشان داده و غیر قابل شرب معرفی می کنند.


کلمات کلیدی:

عناصر سنگین، شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، فیروزآباد

کلید واژه ها: سمنان