ارزیابی تأثیر حفر تونل نوسود بر چشمه های اطراف به کمک روشی تجربی

ارزیابی تأثیر حفر تونل نوسود بر چشمه های اطراف به کمک روشی تجربی

نویسنده‌گان:

[ عباس افتخاری ] - کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس
[
داود جهانی ] - کارشناسی ارشد زمی نشناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی همدان
[
علی یساقی ] - دکتری تکتونیک، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
علی همتی شعبانی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ، مؤسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

خلاصه مقاله:

حفر ساز ههای زیرزمینی در بسیاری از موارد موجب افت سطح ایستابی، کاهش یا تخلیه سریع آبخوان و همچنین تأثیرات منفی زیست محیطی می شود.
تونل انتقال آب نوسود بخشی از طرح تأمین آب دش تهای گرمسیری غرب کشور است. چشمه های آبدالان، اسپر، ژاسپر و ژال هکوسه از مهمترین چشم ههایی هستند که در فاصله ۶ کیلومتری از دهانه خروجی تونل واقع شد هاند. برای بررسی تأثیر حفر تونل بر افت آب چشمه های منطقه در این پژوهش از سیستم مهندسی سنگ استفاده شده است. در این سیستم رابطه بین سربار، نوع چشم هها، تأثیر زون تخریب شده در اطراف تونل، گسل ها، درز و شکا فها و فاصله چشم هها از محور تونل بر روی افت آب چشم هها ارزیابی شده است. بر اساس نتایج حاصله احتمال کاهش آب چشم ههای منطقه با حفر تونل وجود دارد که این تأثیر بر روی چشمه ژال هکوسه بیشتر نمود خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

تونل نوسود، چشمه، آب زیرزمینی، شاخص خطر افت آب

کلید واژه ها: سایر موارد