ارزیابی آبخوان ناهمگن توسط مقایسه منحنیهای مشتق آزمون های پمپاژ و برگشت

ارزیابی آبخوان ناهمگن توسط مقایسه منحنیهای مشتق آزمون های پمپاژ و برگشت

نویسنده‌گان:

[ نوذر سامانی ] - استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[
ندا رحیم پور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
[
مهرداد پسندی ] - دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

ارزیابی آبدهی آبخوان براساس روشهای معمول افت- زمان بر پایه فرضیات تایس و زمانی که جریان شعاعی حکمفرماست صورت می گیرد. آبدهی آبخوان به وسیله ناهمگنی و همچنین توسط شرایط مرزی داخلی و خارجی کنترل می گردد. در نتیجه برای پیش بینی صحیح آبدهی آبخوان از روی منحنی افت- زمان به تعیین نقش غالب ناهمگنی در رژیم جریان آبخوان نیاز است. برآورد دقیق و قابل اطمینان پارامترهای آبخوان بوسیله مشتق داده های آزمونهای پمپاژ و برگشت امکانپذیر می باشد. آنالیزمشتق قسمتهای مختلف آزمون که جریان شعاعی ورژیم های دیگر جریان حاکم است و همچنین اثر مرزهای زمین شناسی را آشکار می سازد. منطقه مورد مطالعه سازند سخت مس سرچشمه واقع در استان کرمان می باشد که پارامترهای مختلف آبخوان توسط آزمون برگشت برآورد و با نتایج آزمون پمپاژ صورت گرفته در این منطقه مقایسه گردیده است .در این تحقیق آنالیز منحنی های مشتق آزمون پمپاژ و برگشت و تلفیق نتایج حاصله با زمین شناسی منطقه طبیعت
ناهمگنی و اثر آنها بر عکس العمل آبخوان در طی زمانهای طولانی پمپاژ را نشان می دهد.


کلید واژه ها: سایر موارد