ارزیابی پتانسیل آلایندگی زیست محیطی شیمی واحدهای سنگی : مثالی از واحدهای سنگی منطقه کلاردشت ( شمال ایران )

ارزیابی پتانسیل آلایندگی زیست محیطی شیمی واحدهای سنگی : مثالی از واحدهای سنگی منطقه کلاردشت ( شمال ایران )

نویسنده‌گان:

[ مهدی خداپرست ] - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد میمه
[ ایرج رسا ] - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران
[ معصومه عمید ] - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد میمه
[ مسعود منوری ] - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه به وسعت ۲۰۰ کیلومتر مربع بخش های جنوب باختری کلاردشت را شامل می شود . این منطقه جزئی از گستره البرز مرکزی می باشد . واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل سازندهای آهکی ، ماسه سنگی ، میباشند که بر اثر نفوذ فازهای آذرین بازیک – حدواسط تا اسیدی دچار دگرگونی مجاورتی شده اند .آنالیز نمونه های منطقه نشانگر مقادیر بالاتر از نرمال برای عناصر آلاینده محیط زیست به ویژه ZN ، ZR ، TH ، U W ، PB میباشد . مقدار عناصر W ، ZR ، TH ، U در منطقه کلاردشت بترتیب ۵۰ ؛ ۸۰۰ ؛ و ۷۰۰ گرم ؛ ۱۹۰ ؛ در تن بالغ می شود . مقادیرPB و ZN در محدوده های گورت ، راشک ، ماشکوه ، پشت آب دره ، مغز دره ؛ در ناحیه رودبارک که کانه زایی در آنها رخ داده است بترتیب به طور میانگین بترتیب به ۷ و ۴ درصد بالغ می گردد . نمونه هایی از خاک منطقه های دارای کانه زایی تا ۱۰ درصد روی نیز نشان داده اند . مقادیر بیش از حد نرمال این عناصر ، به ویژه احتمال آلایش آب و چرخه غذا – از طریق مصرف گیاهان و دام هایی که از مراتع منطقه استفاده می کنند – را افزایش داده است . علاوه بر آن تخریب بخش های جنگلی که همانند سدی مانع گسترش این آلاینده ها می باشد ، ایجاب می کند که اثرهای زیست محیطی شیمی واحدهای سنگی بر خاک ، آب ، گیاه و سلامت انسان ، در منطقه با نمونه گیری از هر یک از موارد مذکور و کنترل آلاینده ها در اولویت برنامه های زیست محیطی منطقه قرار گیرد .


کلید واژه ها: گیلان