ارزیابی پتانسیل نفت زائی سازندهای شیلی در میادین نفتی کرنج و پارسی و برقراری تطابق با نفت آن میادین

ارزیابی پتانسیل نفت زائی سازندهای شیلی در میادین نفتی کرنج و پارسی و برقراری تطابق با نفت آن میادین

نویسنده‌گان:

[ محمود معماریانی ] - رئیس بخش ژئوشیمی پژوهشگاه صنعت نفت
[
بهمن سلیمانی ] - هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
[
هرمز قلاوند ] - کارشناس ارشد اداره زمین شناسی گسترشی مناطق نفت خیز جنوب
[
فخری زمانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

منظور شناخت سنگ منشاء مولد نفت های مخزن آسماری در میدان کرنج و شناخت کامل بر روی نفت حاصله از مخزن پابده ( در حال تولید می باشد) در این میدان وتعیین چگونگی ارتباط نفت تولید شده از سازند پابده و تطابق آن با و یژگی های نفت آسماری و تعیین سنگ مادر این نفتها، تعداد ۹ نمونه خرده حفاری از سازند های پابده، گورپی و بخش شیلی ایلام، و نیز نمونه های نقتی از هر دو مخزن میدان کرنج و نفت مخزن آسماری میدان پارسی (میدان مجاور) مورد آنالیز های ژئوشیمیایی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از آنالیز های راک – اول بر روی خرده های حفاری نشان داد که سازند پابده در این میدان با داشتن کل کربن آلی خوب در مرحله شروع نفت زایی می باشد. کروژن آن نوعII و غالبا دریایی تشخیص ذاذه شد. سازند کژدمی نیز با اندکی بلوغ بالاتر، در داخل پنجره نفت زایی قرار دارد. سازند گورپی با داشتن کل کربن آلی در حدود 0/27 (در کرنج) و 0/37 درصد ( در میدان پارسی) از لحاظ سنگ مادر ضعیفتر از سازند های پابده و کژدمی می باشد و از نقطه نظر بلوغ نیز تقریبا همسطح سازند پابده می باشد.پارامتر های (CPI,Pri/Phy,Pri/n-C۱۷,Phy/n-C ۱۸ بدست آمده از آنالیز های تکمیلی ( کروماتوگرافی گازی) و نحوه ( توزیع هیدرو کربن های اشباع بر روی برش اشباع این نمونه های نفت خام نشان می دهد که نفت هر دو مخزن میدان
کرنج دارای منشا مشترک و با توجه به اینکه سازند پابده در میدان کرنج وارد پنجره نفت ز ایی شده، بخشی از نفت های موجود در سازند پابده توانسته است مخزن آسماری را نیز تغذیه نماید. برای تطابق قطعی نفت های مخزن آسماری با نفت حاصل از پابده آنالیز های بیومارکری و ایزوتوپی در دست اقدام است.

کلید واژه ها: نفت‌زائی میادیننفتیکرنج مخزنآسماری میدانپارسی سازندپابده سازندگورپی زمین شناسی نفت خوزستان