اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد

اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد

نویسنده‌گان:

[ سیدعلی مفاخریان ] - دکتری زمین شناسی ساختمانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
[
محسن پورکرمانی ] - دکتری زمین شناسی ساختمانی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

کانالهای آبرفتی نسبت به تغییرات دبی رود و اختصاصات بار رسوبی خود بسیار حساس هستند بسیاری از تغییراتی که در طول زمان در ریخت شناسی کانال روی می دهند،ممکن است به تغییرات مذکور مرتبط باشند. از دیدگاه نو زمین ساختی، گسل و چینهای در حال رشد از معمول ترین ساختارهای تأثیرگذار بر سامانه های رودخانه ای به شمار می آیند. با جا به جایی در راستای گسلها اندازه و درازای گسیختگی آنها افزایش می یابد . در چین های قرار گرفته در بالای گسل های پنهان(Blind) انتظار م یرود که با رشد صفحه گسل ، چین نیز به طور جانبی و عرضی در (درازا و دامنه ) رشد کند . همانطوریکه یالهای آن نسبت به تراز پایه محلی بالا م یآیند . از این میان به عنوان نمون های از چین خوردگ یهای زاگرس بلند به تاقدیس خرم آباد اشاره م یگردد.رودخانه خرم آباد در
مسیر ۴۶ کیلومتری خود از عرض تاقدیس خرم آباد می گذرد. تاقدیس خرم آباد بر روی فرا دیواره تک های از گسل های پنهان زاگرس بلند قرار گرفته(Berberian ( 1995 و در بخشی از خود شهر خرم آباد را پذیرا بوده است . در این راستا و به منظور ارزیابی پویایی تاقدیس خرم آباد، تلاش کرده ایم تا با مطالعه و اندازه گیری برخی از شاخص های کارآمد در امتداد رودخانه خرم آباد (مانند شاخص گرادیان نشیب رودخانه، سینوسیتی پروفیل طولی و پادگانه های رودخانه ای) به برآورد مناسبی از چگونگی پویایی تاقدیس خرم آباد و تکه ای از گسل زاگرس بلند ( که در زیر آن قرار دارد برسیم . این گسل که گسل خرم آباد نا مگذاری شده است (توکلی و شبانیان ۱۳۷۸تک های از پهنه گسلی زاگرس بلند به شمار م یآید .(Berberian ( 1995 با توجه به اینکه گسل خرم آباد بخشی از یک گسل اصلی پنهان در نوار زاگرس است، اثبات پویایی آن به منظور استفاده در ارزیابی خطر زمین لرزه منطقه و حتی برنامه ریزی های شهری، اهمیت ویژ ه ای دارد. از این رو بررسی آشفتگ یهای روی داده در سامانه رودخان های خرم آباد ابزار کارآمدی برای تشخیص پویایی تاقدیس خرم آباد و پیرو آن گسل اصلی خرم آباد خواهد بود.


کلمات کلیدی:

نو زمین ساختی،گسل پنهان، تاقدیس خرم آباد


کلید واژه ها: لرستان