اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز در منطقه مسجد سلیمان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS

اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز در منطقه مسجد سلیمان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS

نویسنده‌گان:

[ حجت اله صفری ] - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
[
کاظم رنگزن ] - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
[
لادن خدری غریب وند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

برای بررسی اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز H2S لایه های اطلاعاتی نظیر ساختارهای سطحی و زیرسطحی(UGC) و محلهای نشت گاز با استفاده از برداشتهای صحرایی و ت کنیکهای سنجش از دور تهیه گردیده و وارد محیطGIS شد. با استفاده از توابع تحلیلی در محیط ,GIS رابطه لایه ها مورد بررسی قرار گرفته و اثر ساختارهای سطحی و عمقی بر الگوی نشت گاز بررسی گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که در محل تقاطع گسله های اصلی که منطبق بر م حل لولای تاقدیس عمقی مسجد سلیمان است؛ دانسیته شکستگیها بالا بوده و عاملی برای از بین رفتن نفوذ ناپذیری پوش سنگ(Cap Rock) مخزن آسماری شده است و از طریق شکستگیهای یاد شده ؛ نشت گاز در شهرستان مسجد سلیمان صورت می گیرد.


کلید واژه ها: خوزستان