اثر پترولوژی، ساختار و آب زیرزمینی روی هوازدگی سنگ ها (مطالعه موردی)

اثر پترولوژی، ساختار و آب زیرزمینی روی هوازدگی سنگ ها (مطالعه موردی)

نویسنده‌گان:

[ مهدی رسولی ملکی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
محمدحسین قبادی ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
غلامرضا خانلری ] - عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

خلاصه مقاله:

مسیر تونل انحراف آب سد گرمی چای شهرستان میانه بطور عمده متشکل از میکا شسیست و تراکی آندزیت می باشد. براساس تحقیق انجام شده بیوتیت فراوانترین کانی ورقه ای در میکاشیست ها است. پلاژیوکلازها عمده ترین کانی موجود در تراکی آندزیت ها هستند. سنگهای مذکور به دلیل وجود گسل های متعدد بشدت تکتونیزه می باشند. وجود نواحی خردشده با توجه به بالا بودن سطح ایستابی و جهت یافتگی سنگ های دگرگونی استعداد هوازدگی را در سنگهای مسیر تونل افزایش داده است. گسترش هوازدگی با وجود آبخوان های آزاد درمنطقه به مطالعات زمین شناسی مهندسی دقیق تری نیاز دارد.


کلمات کلیدی:

تونل انحراف سد گرمی چای/ میکاشیست/ تراکی آندزیت/ هوازدگی/ آبخوان/شیستوزیته

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى