اولین گزارش از استراکود های رسوبات کرتاسه فوقانی سازند کلات ( کپه داغ)

اولین گزارش از استراکود های رسوبات کرتاسه فوقانی سازند کلات ( کپه داغ)

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر آریایی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[
محسن علامه ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
[
سیما توسلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

خلاصه مقاله:

استراکود های کرتاسه بالائی مربوط به سازند کلات از واحد زمین شناسی کپه داغ در بررسی حاضر در مقطع تیپ سازند کلات ( تنگ نیزار ) به ضخامتm ۲۸۵ در جاده مزدوران به سرخس گزارش شده است که ۵ ممبر در آنها قابل بررسی است . در ممبر های شیل زیرین و شیل بالایی از ۲۰ نمونه برداشت شده ۲۱ جنس و ۹ گونه از استراکودها شناسایی شده است . همراهی مجموعه استراکودهای شناخته شده با فرامینی فر هایی از تیره کالکارینیده( سیدرولیتس کالسیتراپوئیدس )، که فسیل شاخص ماستریشتین بالائی است بیانگر این مطلب است که استراکودهای مذکور در این برهه زمانی در دریای شلف کم عمق که با دریای باز ارتباط داشته است در رسوبات بایو هرم ، فون دریایی را تشکیل می داده است .


کلید واژه ها: خراسان شمالى