اولین گزارش گونه های زیر جنس مزاربیتولینا از سازند داریان در منطقه دشتک

اولین گزارش گونه های زیر جنس مزاربیتولینا از سازند داریان در منطقه دشتک

نویسنده‌گان:

[ محسن یزدی مقدم ] - مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
[
فاطمه صفری ] - دانشکده زمین شناسی- پردیس علوم دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

بررسی و مطالعه نهشته های سازند داریان در طاقدیس دشتک (شمال مرودشت) و برداشت ۹۳ نمونه از برش چینه شناسی مورد مطالعه منجر به شناسایی ۵ گونه از اربیتولینهای زیر جنس مزاربیتولینا گردید
Orbitolina (Mesorbitolina) texana – Orbitolina (Mesorbitolina) parva
Orbitolina (Mesorbitolina) ovalis – Orbitolina (Mesorbitolina) subconcava
Orbitolina (Mesorbitolina) pervia
که Orbitolina (Mesorbitolina) ovalis از ایران برای اولین بار گزارش شده است. با در نظر گرفتن گسترش زمانی گونه های فوق ، سن این قسمت از سازند داریان که منطبق با زون ۱۸ و ایند(wynd 1965) است آلبین زیرین پیشنهاد می شود.


کلید واژه ها: بوشهر