اهمیت پتروژنز در حل مسایل لرزه خیزی پیکره های افیولیتی

اهمیت پتروژنز در حل مسایل لرزه خیزی پیکره های افیولیتی

نویسنده‌گان:

[ رسول نصیری بزنجانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران
[
احمد عباس نژاد ] - عضو هیئت علمی و استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

غالب زلزلههای مخرب بر اساس نظریه برگشت الاستیک (Elastic rebound) در پوسته زمین رخ میدهند. بنابراین شناخت هرچه بیشتر پوسته زمین می تواند کمک شایانی به فهم این پدیده طبیعی نماید . برای شناخت زیرسطحی پوسته زمین مطالعات پرهزینه ژئوفیزیکی شامل انواع روشهای لرزهشناسی، توموگرافی لرزه ای (Seismic tomography) ثقل سنجی و الکترومغناطیس به کار می روند. دادههای لرزه ای و توموگرافی غالبا با مطالعه زلزلهها ، - صرف نظر از اینکه این زلزله ها در چه سنگهایی رخ می دهند - بدست می آیند. بنابراین علاوه بر این مطالعات شناخت منشاء و رفتارشناسی سنگهای مختلف که بوجود آورنده پوسته می باشند و تحولات پوسته که در قالب پتروژنز مطرح می شود، میتواند راهگشا باشد. سنگهای افیولیتی در ایران بخشهای وسیعی را میپوشانند و غالبا تا حدود زیادی سرپانتینیزه شده اند و این فرآیند بنوبه خود درنحوه لرزه زایی این پیکره های سنگی تاثیر دارد. ما در این مقاله سعی بر این داریم تا صرف نظر از نظریات مطرح شده در مورد تشکیل این سنگها در ایران به انواع مکانیسمهای شکل دهنده و هندسه کلی این سنگها در پوسته پرداخته و تاثیر هر مکانیسم را در رفتار شناسی این سنگها بیان نموده تا بر اهمیت پتروژنز سنگها در شناخت هرچه بیشتر فرآیندهای طبیعی بخصوص زلزله در مناطق مختلف پوسته ایران زمین تاکید کرده باشیم.


کلید واژه ها: سایر موارد