اهمیت پالینومورف ها در بازسازی محیط تشکیل رسوبات دونین بالایی ایران مرکزی و البرز مرکزی

اهمیت پالینومورف ها در بازسازی محیط تشکیل رسوبات دونین بالایی ایران مرکزی و البرز مرکزی

نویسنده‌گان:

[ سیدحسین هاشمی ] - گروه زمین شناسی – دانشکده علوم
[
فاطمه تابع ] - دانشگاه تربیت معلم تهران

خلاصه مقاله:

در نهشته های دونین بالایی ایران مرکزی و البرز مرکزی انواع پالینومورف ها شامل میکروفیتوپلانکتون ها (آکریتارک ها و پرازینوفیت ها)، میوسپورها، اسکولکودونت ها و کیتینوزوآ وجود دارند. اگر چه در رسوبات دونین پسین البرز مرکزی (سازند جیرود) پالینومورف های شاخص محیط های دریایی و خشکی با فراوانی تقریباً یکسان دیده می شوند اما در پالینوفلورای گزارش شده از نهشته های دونین پسین ایران مرکزی میکروفیتوپلانکتون ها فراوانی قابل ملاحظه ای نسبت به میوسپور ها نشان می دهند. علیرغم لیتوفاسیس متفاوت رسوبات دونین پسین ایران مرکزی و البرز مرکزی، پالینوفلورای رسوبات مذکور شباهت زیادی به یکدیگر دارند. وجود تعداد زیادی گونه های مشترک میکروفیتوپلانکتون ها بین پالینوفلورای نهشته های دونین پسین ایران مرکزی و البرز مرکزی معرف
وجود ارتباط گسترده و/یا وجود مسیرهای مهاجرت بین حوضه های مذکور در زمان دونین پسین در نظر گرفته شده است. مقایسه عناصر خشکی (میوسپورها) موجود در پالینوفلورای رسوبات دونین پسین حوضه های ایران مرکزی و البرز مرکزی نشان می دهد تعداد گونه های میوسپور مشترک بین دو حوضه بسیار اندک است. این مقایسه همچنین نشان دهنده تنوع و فراوانی بیشتر پوشش گیاهی است که در دونین پسین در اطراف محیط تشکیل رسوبات سازند جیرود در البرز مرکزی وجود داشت.

کلید واژه ها: تهران