الگوی ژئوشیمیائی وتکوین ساختارهای کارستی در محدوده ی شهر کرمان و اثرات زیست محیطی آنها بر زیرساختارهای شهری و مهندسی

الگوی ژئوشیمیائی وتکوین ساختارهای کارستی در محدوده ی شهر کرمان و اثرات زیست محیطی آنها بر زیرساختارهای شهری و مهندسی

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی حمزه ] -
[
علیجان آفتابی ] -

خلاصه مقاله:

شهر کرمان دارای چشم اندازهای کارستی جالبی در سنگهای آهکی کرتاسه و رسوبات انحلال پذیر تبخیری، آبرفتی و بادی است که می توانند باعث ایجاد خسارات زیاد زیست محیطی مانند نشست زمین و فروریختن ساختمانها گردند. در این بررسی الگوی ژئوشیمیایی و تکوین مناطق کارستی در محدوده ی شهر کرمان مورد بررسی قرار می گیرد. این چشم اندازها را می توان به کارست های جدید و قدیم تقسیم بندی نمود؛ کارست های قدیمی در سنگهای آهکی کرتاسه ایجاد می شوند که سنگ بستر شهر کرمان و کوههای اطراف آن را شامل می شود. این ناحیه در یک منطقه فعال تکتونیکی واقع شده و کوههای آن دارای شکستگی ها و گسل های فراوانی می باشد که باعث تسریع در روند انحلال می گردد. کارستهای جدید در رسوبات بادی، تبخیری (پلایایی) و آبرفتی حاصل از سنگهای آهکی کرتاسه اطراف شهر کرمان تشکیل می گردند. این دو نوع کارست باعث تقویت یکدیگر و ایجاد خسارات متعددی به ساختمانها، خیابانها و دیگر سازه های عمرانی شده اند. حفرات فروکش (دولین ها) حفرات انحلالی کوچک، حفرات انحلالی نی لبکی، غارها و غیره برخی چشم اندازهای کارستی موجود در این ناحیه را تشکیل می دهند. نشست زمین در منطقه ی شهری و باغهای پسته اطراف شهر کرمان (زنگی آباد، اختیار آباد و شاهرخ آباد) به دلیل بهره برداری بی رویه از آب زیر زمینی است که باعث افت سطح آب زیر زمینی شده است.


کلید واژه ها: کرمان