اکتشافات ژئوشیمیایی، رسوبات آبراه های، آلوت

اکتشافات ژئوشیمیایی، رسوبات آبراه های، آلوت

نویسنده‌گان:

[ یوسف وثیق ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
[
محمد فدائیان ] - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

خلاصه مقاله:

منطقه مجدر در جنوب شرق اردبیل و غرب کوههای طالش قرار دارد این منطقه دربرگیرنده توالی سنگهای آتشفشانی آندزیتی تا بازالتی ائوسن و سنگهای رسوبی پلیوسن و کواترنر است مشاهده اندیس های فراوان مس بویژه مالاکیت و آزوریت در آندزیت های پورفیری منطقه و وجود آثار بهره برداریهای سنتی نشاندهنده وجود ذخائر قابل توجه مس در منطقه می باشد. شواهدی از جمله عملکرد گسترده آلتراسیون هیدروترمال در منطقه مجدر، گسترش قابل توجه ذخائر مس در این منطقه، عیار نه چندان بالای مس در اغلب نقاط، مقادیر قابل توجه مولیبدن، بیسموت و آرسنیک همراه مس، سنگ میزبان آندزیت پورفیری و تشکیل آن در ائوسن احتمال پورفیری بودن ذخائر مس منطقه مجدر را نشان میدهند ضمن اینکه بهره برداریهای سنتی مشابه در کانسار مس پورفیری
سونگون اهر، عملکرد گسترده سیالات هیدروترمال در کانسار مسدرق مشکین شهر و گزارش های اولیه از ذخائر مس خطبه سرا در شرق ارتفاعات طالش و قرارگیری این ذخائر به همراه منطقه مجدر در یک امتداد و مطابقت آن با روند کمربند مس زایی ایران دلایل دیگری در خصوص احتمال پورفیری بودن ذخیره مس منطقه مجدر می باشد.


کلید واژه ها: اردبیل