اکتشاف تفصیلی مواد اولیه سیمان در منطقه گرماور دیلمان

اکتشاف تفصیلی مواد اولیه سیمان در منطقه گرماور دیلمان

نویسنده‌گان:

[ حمید هراتی ] - دانشگاه پیام نور کرج
[
احمد خاکزاد ] - دانشگاه پیام نور کرج

خلاصه مقاله:

منطقه اکتشافی سیمان گرماور از نظر تشکیلات زمین شناسی در آهک های کرتاسه فوقانی و زیر توف های ائوسن قرار گرفته است و نشانگر محیطی آرام با رسوبگذاری تدریجی میباشد. وجود میان لایه های چرتی ورگه های سیلیسی باعث گردید منطقه گرماور بدلیل میزان سیلیس بالا ازاولویت تولید اولیه خارج گردد و مناطق همجوار آن یعنی نیاول و دیارجان در اولویت اول تولید قرار گیرند که بدلیل وجود منابع خوب رس و آهکهای با سیلیس کمتر و آهن کافی جهت تولید سیمان مناسب می باشند که علاوه بر تأ مین ترکیب اولیه می توانند جهت استحصال آهک پرسیلیس گرماور به
عنوان ترکیب کمکی مورد استفاده قرار گیرند. ذخایر نیاول و دیارجان جهت تأمین بخش عمده مخلوط مواد خام ، دارای مدول typeI مورد مطالعات اکتشافی قرار گرفته است . دو تیپ مارن تیتر متوسط شناسایی گردیده اند که اولی سیلیس بالا و دومیtypeII دارای مدول سیلیس عادی است . مارنهای خیلی تیتر پائین بدلیل مدول سیلیس خیلی پائین و آلومین بالا ، مواد بسیار مناسبی برای ترکیب دوم آهک گرماور می باشند . مواد تیپ رسی از رس قهوه ای ( رس جنگلی ) تشکیل یافته و عناصر و قطعات سنگ آهک در متن خاک به نسبت بسیار کمی پراکنده است . تعداد پنج گمانه عمیق تا عمق حداکثر ۱۲۰ متر در آهک گرماور حفر گردیده است که نتایج حاصل ازآنها در محاسبات سیمان سازی ملاک عمل قرار گرفته است.

کلید واژه ها: مازندران