افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر

افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا لشکری پور ] - استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
حمیدرضا رستمی بارانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[
اصغر کهندل ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[
حسین ترشیزی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

دشت کاشمر بکی از مهمترین دشت های حاصلخیز استان خراسان رضوی است. توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت وافزایش نیازآبی در دهه های اخیر سبب برداشت بی رویه وافت سطح آب زیرزمینی این دشت شده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی سبب شده تا این دشت در زمره دشت های بحرانی استان قرار گیرد. نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی دربخش های غربی این دشت به طور محسوس مشاهده می گردد. به طور مثال در روستاهای عظیم آباد، ظاهرآباد، فیروزآباد، کلاته شادی وکندر افت شدید سطح آب زیرزمینی سبب ایجاد پدیده نشست و شکاف و ترک های طولی درسطح زمین شده است. دراین مقاله افت سطح آب زیرزمینی وپدیده شکاف های طولی و نشست زمین حاصل از آن در این قسمت از دشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.


کلمات کلیدی:

افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین، شکاف، برداشت بی رویه، دشت کاشمر.


کلید واژه ها: خراسان رضوى