افیولیت"چاه سوارآغا– چاه گز"افیولیتی کامل اما غیر عادی

افیولیت"چاه سوارآغا– چاه گز"افیولیتی کامل اما غیر عادی

نویسنده‌گان:

[ سعید کشاورزی توحید ] - دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه زمین شناسی
[
محمد پورمعافی ] - دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه زمین شناسی
[
منصور وثوقی عابدینی ] - دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین ، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

افیولیتهای چاه سوار آغا-چاه گز دنباله مجموعه افیولیتی نیریز هستند که در جنوب شرقی چهارگوش ۱:۱۰۰۰۰۰ آباده طشک با روند جنوب شرقی-شمال غربی،واقع شده اند.سن پیدایش این توده ها مربوط به زمان پرمین بوده وزمان جابجایی و جایگیری آنها کرتاسه بالایی و پالئوسن است.افیولیتهای این منطقه شامل:قسمت گوشته ای که اکثرا هارزبورژیت میباشد،قسمت کومولایی که بیشتر شامل الیوین وبستریت و الیوین گابروست همچنین قسمتهای بازیک سکانس افیولیتی که شامل دیاباز و اسپلیت می باشدبه صورت دگرگونه و مخلوط با رسوبات پلاژیک توربیدیتی و رادیولاریتی دیده میشوندضمنا داده های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب تائید کننده سکانسهای فوق می باشند.همچنین در این منطقه شاهد چهار نوع دگرگونی هستیم که در ارتباط با بخشهای مختلف سکانس افیولیتی دیده میشوند:دگرگونی هیدروترمال که باعث سرپنتینیزاسیون،تالکی شدن و رودونگیتی شدن در قسمت گوشته ای و الترامافیک شده است، دگرگونی دینامیکی که باعث ایجاد بافت تکتونایت در بخش گوشته ای سکانس نموده است ، دگرگونی ناحیه ای که عامل ایجاد دگرگونی تا رخساره شیست سبز در قسمت توربیدیتی-رادیولاریتی سکانس افیولیتی میباشد و دگرگونی مجاورتی وتولید اسکارن که در ارتباط با مرمریتهای درون افیولیتی می باشد و تولید معادن عظیم سنگ چینی در منطقه نموده است و درون انها شاهد انواع اسکارن زائی می باشیم

کلید واژه ها: فارس