پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی شمال غرب شبستر(شمال غرب تبریز)

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی شمال غرب شبستر(شمال غرب تبریز)

نویسنده‌گان:

[ فرهاد پیرمحمدی علیشاه ] - دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تبریز
[
منصور مجتهدی ] - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
[
احمد جهانگیری ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
[
علی عامری ] - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و ۲۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان شبستر واقع شده است. این منطقه ازلحاظ زمین شناسی بخشی از زون ساختمانی البرز غربی- آذربایجان محسوب می شود. ترکیب سن گشناسی توده نفوذی، آلکالی گرانیت و گرانیت تعیین شده است. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که بافت عمده سنگها گرانولار و کانی اصلی تشکیل دهنده آنها ارتوز پرتیتی است. حضور گسترده پرتیت حاکی از کم بودن فشار بخار آب در توده م یباشد.توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه به داخل تشکیلات کهر و پرمین نفوذ کرده و دگرگونی مجاورتی را در آنها ایجاد کرده است. مشاهده بافت گرانوفیری در بعض ی از قسمتهای توده نشان م یدهد که این توده در عمق کمی جایگیری کرده است. گرانیت مورد مطالعه از نوع گرانیتهای درون صفح های با ویژگی تیپ A م یباشد که در یک محیط کششی مربط با ریفت جایگیری کرده است. مطالعات پترولوژیکی دمای توده را در فشار ۲ کیلو بار بین ۸۳۰ تا ۸۷۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد. مطالعات انجام یافته منشاء ذوب بخشی پوسته تحتانی با ترکیب تونالیتی- گرانودیوریتی را برای این گرانیتها نشان می دهد، ولی با داد ههای موجود نم یتوان منشاء ذوب بخشی از گوشته را رد کرد.


کلید واژه ها: آذربایجان شرقى