پتروگرافی سن گهای آتشفشانی مارکوه (شمال شرق بیرجند ) و انکلا وهای موجود در آن

پتروگرافی سن گهای آتشفشانی مارکوه (شمال شرق بیرجند ) و انکلا وهای موجود در آن

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین یوسف زاده ] - عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی (سخنران)
[
سیدمحمد پورمعافی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[
مسیب سبزه ئی ] - عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمی نشناسی و اکتشافات معدنی
[
منصور وثوقی عابدینی ] - عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

سن گهای آتشفشانی حد واسط اسیدی ترسیری در منطقه بیرجند از گسترش زیادی برخوردار است. این سنگها شامل آندزیت بازالتی، آندزیت، داسیت و ریولیت م یباشد. سن گهای پیرو کلاستیک با همین ترکیب همراه با این سن گهای گداز های وجود دارد. این سن گها متعلق به سری ماگمایی کالکوالکالن است. یکی ازخصوصیات مهم آندزی تها و داسی تهای منطقه حضور انکلاوهای با ترکیب متفاوت و اندازه هاو شک لهای مختلف در آن م یباشد. یکی از این توده ها که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است توده داسیتی مارکوه در شمال شرق بیرجند است که حاوی انکلاوهای بسیار جالب کوارتز دیوریتی و گرانیتوئیدی (تونالیتی) م یباشد. کوارتز دیوری تها حاوی پلاژیوکلاز (اولیگوکلاز – آنذرین)، هورنبلند سبز، بیوتیت و کوارتز و تونالی تها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز(اولیگوکلاز)، بیوتیت، هورنبلند وکمی فلدسپات پتاسیم، اسفن و کلسیت است. احتمالاً انکلاوهای کوارتز دیوریتی از نوع اتولیت و انکلاوهای تونالیتی از نوع اتولیتی و یا زینولی تهای پلاژیوگرانیتی م یباشند.


کلید واژه ها: خراسان جنوبى