پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی آدربلندان

پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی آدربلندان

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی آرین ] - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال-گروه زمین شناسی
[
نسیم عرب اسماعیلی ] - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال-گروه زمین شناسی
[
حجت حاج حسنی ] - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال-گروه زمین شناسی
[
بابک آل طه ] - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال-گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

توده گرانیتوئیدی آدربلندان درجنوب غربی یزد و در محدوده مرکزی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ خضرآباد واقع شده است. این توده از سنگهای گرانیت، گرانودیوریت، تونالیت و دیوریت کوارتزدار تشکیل شده است که مقداری از ماگمای سازنده این سنگها از طریق شکستگی های توده اصلی خروج یافته اند و مجموعه ای شامل ریولیت، ریوداسیت و داسیت را به وجود آورده است. توده مذکور سنگهای آهکی کرتاسه زیرین را قطع کرده و باعث دگرگونی مجاورتی و اسکارن زایی در محل تماس شده است بنابراین توده مذکور از نظر سنی جوان تر از کرتاسه زیرین می باشد.
شواهد صحرایی ، پتروگرافی و ژئوشیمیایی حاکی از این است که ماگمای نفوذی طبیعت کالکوآلکالن و متاآلومین دارد.از لحاظ تقیسم بندی ژنتیکی ، توده گرانیتوئیدی آدربلندان از نوعI می باشد.
دیاگرامهای مختلف تمایز محیط تکتونیکی ، نشان دهنده تشکیل این توده در محیط تکتونیکی گرانیت های قوس آتشفشانی (VAG) است.


کلید واژه ها: یزد