پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی ناحیه لواسان

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی ناحیه لواسان

نویسنده‌گان:

[ محبوبه رابط ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
فرهاد آلیانی ] - استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
[
منصور قربانی ] - استادیار دانشگاه شهید بهشتی
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

خلاصه مقاله:

منطقه مورد نظر بین طولهای جغرافیایی ً30 َ52 10 درجه سانتی گراد و َ45 51 درجه سانتی گراد و عرضهای جغرافیایی ً52 َ47 35 درجه سانتی گراد و ً30 53ً 35 درجه سانتیگراد گرفته است . از نظر زمین شناسی بخشی از زون البرز مرک زی است. بیشترین برونزد در این منطقه مربوط به سازند کرج می باشد . شامل دو توده نفوذی است که یکی در شمال لواسان و دیگری در شمال شرق لواسان قرار دارد. ترکیب سنگ شناسی این دو توده سینیت، آلکالی فلدسپار سینیت، کوارتز سینیت و کوارتز مونزونیت می باشد . جهت انجام مطالعات ژئوشیمیایی تعداد ۸ نمونه به روشXRF آنالیز شده است.


کلید واژه ها: تهران